top of page

SIFS SOLIDARITETSFOND

SØK OM STØTTE FRA SIFS SOLIDARITETSFOND

Strømsgodset idrettsforening har etablert et fond som skal sikre at medlemmer med anstrengt økonomi får mulighet til å være med på aktiviteter i regi av Strømsgodset Idrettsforening.

Idretten spiller en viktig rolle i integrerings- og inkluderingsarbeidet i Norge, men mange barn står utenfor på grunn av foreldrenes økonomi. Det ikke alltid lett å si ifra at man sliter med å betale det som for andre er småpenger. Mange kvier seg for å be om hjelp fordi det føles skamfullt. Barn er gjerne ekstremt lojale. Hvis de merker at foreldrene sliter økonomisk, prøver de å hjelpe til så godt de kan. Når de ser foreldrenes bekymrede blikk i møte med medlemskontingenter, aktivitetskontigenter, og fotballsko som har blitt for små, er mange av dem plutselig lei av å spille fotball.

 

Antall medlemmer som trenger hjelp har eksplodert etter at økte strømutgifter, dyrere matvarer, høyere renter og stigende drivstoffutgifter har gjort situasjonen utfordrende. Strømsgodset idrettsforening i samarbeid med utvalgte sponsorer vil sørge for at økonomien ikke avgjør om barn er med på idrettsaktiviteter eller sitter hjemme.

 

Vi gjøre alt vi kan for å holde prisene på medlemskontingenter  og aktivitetskontigenter så lave som overhode mulig, og vi skal hjelpe de som ikke har råd til å delta i lagaktiviteter i Strømsgodset Idrettsforening. Både samfunnet og idretten taper på at idretten kun blir for de familiene som har god råd. Idretten skal være for alle. Vi må gjøre alt vi kan for å unngå en klassedelt idrett! 

 

ALLE skal MED!

Utøvere kan søke om støtte til medlemskontingent, aktivitetskontingent, egenandel på reiser og cuper, samt utstyr til bruk på treninger/kamper. 

Fondet gir mulighet til å søke om full eller delvis dekning. Støtteperioden gjelder for ett år. 

Vennligst fyll ut skjemaet under dersom du ønsker å søke midler fra fondet.

SAMARBEIDSPARTNERE TIL SOLIDARITETSFONDET

Strømsgodset idrettsforening kunne aldri klart å drifte et så omfattende fond uten støtten og samarbeide med våre partnere. En stor takk for deres uvurderlige innsats for at alle skal få anledning til å være aktive i fritiden.

Str¢msgodset-Idrettsforening.jpg
ALLEMED.png
drammen_kommune_prew-1.webp
Søknadsskjema for Strømsgodset IFs Solidaritetsfond
Er utøveren medlem av Strømsgodset IF
Kostnader som ønskes dekket
Avdeling(er) søknaden gjelder
Vedlegg dokumen

Tusen takk for din søknad på SIFs Solidaritetsfond. Vi kommer tilbake til deg i løpet av kort tid.

All informasjon knyttet til dette arbeidet er fullstendig taushetsbelagt. Personlig informasjon om søker/utøver vil kun bli behandlet av Daglig leder Ingvild Juvkam Dyve og Samfunnsutvikler Kim Jeppe Karlsen i Strømsgodset Idrettsforening. Ingen trenere, lagledere eller andre personer i idrettsforeningen vil ha kjennskap om søknaden.

VEDTEKTER - SIFS SOLIDARITETSFOND

§1 NAVN OG FORMÅL

 

Fondets navn er SIFs Solidaritetsfond.

 

Fondets formål er å gi barn, ungdom og voksne som er tilknyttet Strømsgodset Idrettsforening mulighet til å delta på aktiviteter sammen med laget sitt som en ellers ikke ville kunne delta på grunnet private økonomiske forhold. 

§2 FONDETS STØRRELSE OG PLASSERING

 

Det tilstrebes at fondet ved årets start er på 150.000,-. Disse midlene kan benyttes til det aktuelle formålet i løpet av kalenderåret.

§3 BRUK AV FONDET

 

Fondet kan benyttes av utøvere som er eller ønsker å bli medlemmer av Strømsgodset IF. Fondsstyret prioriterer mellom søknader/henvendelser dersom det blir nødvendig ut fra de økonomiske rammene som foreligger.

 

Det skal være lav terskel for å kontakte fondet for utøvere som har behov for økonomisk støtte. Det oppfordres å informere om dette fondet, dersom man vet om noen som man tror har en utfordrende økonomi som forhindrer de til å delta i aktiviteter.

 

Søkere på midler fra fondet må være fylt 18 år. Kun foresatte kan søke om midler for sine barn. 

Idrettslaget bør henvise til andre mulige støtteordninger (Coop-dugnaden, utstyrsordninger som BUA eller støtteordninger fra kommune eller NAV) dersom dette er et godt alternativ.

 

Fondet bør prioritere støtte som er nødvendig for lokal aktivitet og engasjement fremfor arrangement som innebærer lange reiser eller andre kostnadsdrivende element.

 

Støttebeløpet betales som hovedregel ikke ut til medlemmet eller til den/de foresatte, men betales ut ved at kostnaden til medlemskontingent, aktivitetskontingent og/eller egenandel til reiser og cuper ikke kreves inn av medlemmet, men anses som betalt med det beløpet som er gitt i støtte. Eventuelt utsyr blir dekket av gavekort hos Anton Sport på Gulskogen senter eller ved at man får gratis utstyr i forbindelse med våre Gjenbruksmarkeder.

§4 ANSVARLIGHET

 

Hovedstyret i Strømsgodset Idrettsforening er ansvarlig for fondet. Drift av fondet er av styret delegert til Daglig leder i Strømsgodset Idrettsforening.

§5 RESSURSER TIL FONDET

 

Det tilstrebes at fondet har minst 150.000,- til rådighet ved årets start. Det søkes aktivt etter eksterne midler til å fylle fondet. Dersom eksterne midler ikke er tilstrekkelig vurderes resterende beløp å bli dekket av hovedstyret i Strømsgodset IF.

 

Gaver/tilskudd som gis til fondet skal ikke overføres til andre formål, men dersom det akkumuleres overskudd kan disse kun overføres til formålsrettede tiltak for inkludering i barne- og ungdomsidretten, etter skriftlig vedtak i hovedstyre.

§6 FONDSSTYRE

 

Fondsstyret består av to personer: Daglig leder og Samfunnsutvikler i Strømsgodset IF.

§7 REVISOR

 

Hovedstyre vil revidere fondsstyrets regnskap.

§8 KONFIDENSIALITET

 

Med bakgrunn i fondets formål og spesielle forhold, vil det være viktig med høy grad av konfidensialitet i saker som behandles. Ingen utenfor fondsstyret skal ha tilgang til informasjon om søkere uten at det er gitt særlig samtykke.

§9 REGNSKAP OG KONTO

 

Fondsstyret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel, og leverer regnskap til styret senest 1 måned før klubbens årsmøte. Regnskap vil ikke inneholde navn på personer. Det skal opprettes egen konto for fondet.

§10 ENDRING AV VEDTEKTER

 

Fondets vedtekter kan endres av hovedstyret i Strømsgodset IF. Vedtektene evalueres årlig.

§11 OPPLØSNING AV FONDET.

 

Fondet kan oppløses etter vedtak i Strømsgodset IF sitt årsmøte. Eventuelt resterende midler i fondet blir benyttet til fondets opprinnelige formål administrert av hovedstyret i Strømsgodset IF.

bottom of page