top of page
NTB_Tgyupy1Zjz8.jpg

KLUBBHÅNDBOK

SIF slogan.png

STRØMSGODSET IF KLUBBHÅNDBOK

Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres. Klubbhåndboka er laget av styret etter innspill fra komitèer, utvalg, trenere, utøvere og foreldre i klubben. Håndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komitèer, utvalg, ansatte, trenere og dommere i klubben vår.

Klubbhåndboken ble sist oppdatert 26. april 2021.

INNHOLD
 1. Vår historie

 2. Vår Visjon og Vårt mål

 3. Våre Verdier 

 4. Rekruttering 

 5. Organisering av Lag

 6. Kompetanse og Utvikling

 7. Klubbens Retningslinjer 15

 8. Økonomiske Retningslinjer 

 9. Organisasjonsplan

 10. Informasjon og Kommunikasjon

 11. Strømsgodset IF på Tur

 12. Trygghet i Strømsgodset IF

 13. Vedtatte Lover i Strømsgodset IF

1.   VÅR HISTORIE

Strømsgodset Idrettsforening (stiftet 10.februar 1907) er et idrettslag fra Gulskogen i Drammen, som driver med fotball, bandy og håndball. Mest kjent er klubben for sin fotballdel Strømsgodset Toppfotball som to ganger er seriemester og fem ganger cupmester, men klubben er også blitt norgesmester i bandy seks ganger.

 

Strømsgodset er todelt: Strømsgodset Idrettsforening fungerer som breddeklubb, mens Strømsgodset Toppfotball tar seg av elitesatsingen.

 

Strømsgodset ble seriemester i 1970 og gjentok bedriften i 2013 etter å ha slått Haugesund på Marienlyst i Drammen 10. november. Vi er norgesmestre fem ganger. (1969, 1970, 1973, 1991 og 2010)

 

Strømsgodset har seks norske mesterskap i bandy, anført av blant andre Steinar Pettersen, Inge Thun, Torodd Prestberg og Ole Jonny Friise. Klubben rykket i 2016 opp til 1. divisjon.

 

Håndballavdelingen har i mange år hatt god vekst og gir tilbud for små og store. Våre kvinner Senior lag spiller i Regionserien og har etablert seg i 4. divisjon. Aldersbestemte lag har flere lag og er en god arena for idrett i nærområdet.

 

Idrett for utviklingshemmede og funksjonshemmede holder til i Drammenshallen og på Gulskogen. Her er det stor idrettsglede sammen med mange dyktige trenere. Gruppen består av til sammen 150 aktive. 

Arbeidet innen inkludering er et prioritert område for Strømsgodset IF.

 

 Vi er totalt 1 100 medlemmer og har støttegrupper som Eldres og SIF-jentene som bidrar til å lage SIF-huset om til et møtested på dag og kveldstid. Det holdes foredrag rundt mange tema, og gårsdagens resultater må analyseres og diskuteres blant de som kan det.

 

Ta turen innom og se på vår flotte samling av pokaler og medaljer, eller se på våre bilder av tidligere mestere, æresmedlemmer eller hils på de som jobber der. Velkommen til SIF-huset og Strømsgodset Idrettsforening.

Styret i Strømsgodset

 

2.   VÅR VISJON OG VÅRT MÅL

Strømsgodset Idrettsforening skal være det beste alternativ for idrettsglede i Gulskogen nærområde ved å tilby trygge forhold, skape idrettsglede med gode trenere og ha et inkluderende fellesskap. Vårt mål er å skape varig idrettsglede!

3.   VÅRE VERDIER

Trygghet, Idrettsglede og Inkluderende fellesskap

 

Strømsgodset Idrettsforening har gjennomført sin verdidebatt med et resultat som vi ønsker skal kunne nå alle våre aktive og medlemmer.

 

Strømsgodset Idrettsforening står for trygghet, idrettsglede og inkluderende fellesskap.

 

Vår trygghet vil være å kunne gi medlemmene våre følelsen av å bli sett og møtt med respekt.

 

Vi i Strømsgodset Idrettsforening ønsker å skape ekte idrettsglede gjennom å fokusere på utvikling og mestringsfølelse.

 

Strømsgodset Idrettsforening vil aktivt ta del i et inkluderende fellesskap ved å støtte opp om integrering, samhold og sosiale aktiviteter. Vi vil legge til rette for gode kampopplevelser, ta ansvar for våre besøkende lag og ønske alle velkommen til oss.

 

Vårt mål er å skape varig idrettsglede gjennom disse verdiene.

 

Strømsgodset Idrettsforening forventer at sine medlemmer lever etter disse verdiene og støtter vårt arbeid med å skape trygghet, idrettsglede og et inkluderende fellesskap.

4.   REKRUTTERING

Strømsgodset Idrettsforening rekrutterer hovedsakelig fra to skolekretser; Rødskog Skole og Gulskogen Skole.

 

Rekruttering av nye årskull skjer det året barna har begynt på skole i 1.trinn. I september deles det ut "sekkepost" til alle elever der de ønskes velkommen til aktivitet i Strømsgodset IF.

 

Aktiviteten foregår da èn gang i uka. Tilbudet er gratis det første halvåret. På første oppmøte blir foreldrene informert om Strømsgodset IF. Vi registrerer navn på barna, samt krysser av om foreldre ønsker å bidra rundt laget.

 

Foreldre som svarer ja på dette blir involvert på de neste treningene, med et mål om at de skal overta treningene. Før de frivillige blir selvstendige rundt laget skal det gjennomføres kurs for trenere. De frivillige rundt laget får tilbud om trenerkurs. Lagleder får tilbud om NFF lederkurs eller tilsvarende i regi av enkelte særforbund eller idrettskrets.

 

Faddere for det nye kullet er de som går i 4.trinn. Trenere herfra samt spillere fra 4.trinn er tilstede på de første treningene og hjelper til i en oppstartsfase. Trenerne for 4.trinn er også tilgjengelige for nye trenere ved behov i etterkant av oppstartsfasen.

 

Strømsgodset IF stiller med relevant utstyr for laget.

 

Alle er velkomne til å være med i Strømsgodset IF. Det rekrutteres likevel ikke utover de nevnte skolekretser.

 

Når spillere kommer fra andre steder, skal de ønskes velkommen, men samtidig gjøres oppmerksom på at de også har et tilbud i sitt nærmiljø.

 

Klubbens spotrslige ledelse skal alltid involveres dersom spillere fra andre klubber henvender seg.

 

Avdelingene skal ha fokus på "jenter i fortball og gutter i håndball" for å skape et bredt tilbud på tvers av idrettsgren. Dette skal omhandles i sportsplan.

 

Det legges til rette for å kunne utøve andre idretter utenom sesong.

 

Utover denne rekrutteringen anses det ikke som nødvendig å "reklamere" for tilbudet vårt, da alle i målgruppen vil ha kjennskap til tilbudet gjennom klassevenner, samt Strømsgodset som en kjent merkevare.

5.   ORGANISERING AV LAG

 

LAGSORGANISERING

 

Alle lag organiseres med en hovedtrener, en assistenttrener og en eller to lagledere.

I årsklassen skal det velges en foreldrekontakt for hvert lag. Foreldrekontakten skal organisere en foreldregruppe til "sitt" lag.

HOVEDTRENER

 

Hovedtrener har ansvaret for

 • Treningsplanlegging

 • Oppfølging av den enkelte spiller

 • Opplegg og sportslig ledelse i forbindelse med trening

 • Uttak av lag i forbindelse med kamper

 • Miljøbygging i spillertroppen

 • Andre forhold knyttet til kontrakt mellom klubb og trener

 

 

ASSISTENTTRENER

 

Assistenttrener skal bidra til at hovedtrener løser sine oppgaver best mulig og skal hjelpe til med trenerens oppgaver.

 • Fungere som trener når trener ikke er tilstede

 • Hjelpe til med organisering av spillerbytte under kamp

 • Hjelpe til med andre forhold knyttet til kontrakt mellom klubb og assistenttrener.

 

 

LAGLEDER

 

Lagleder er det enkelte lagets administrasjonsansvarlig og skal ta seg av de praktiske oppgaver rundt lager og føre laglederbok.

 • Fylle ut dommerkort

 • Betaling til dommer

 • Holde fellesutstyr i orden

 • Oppdatere lagliste (liste med spiller navn, adresse, telefon, e-post)

 • Føre foreldreliste

 • Sørge for lagets påmelding til serie og cup

 • Gi nødvendig informasjon til spillere og foreldre

 • Være tilstede på flest mulige kamper

 • Arrangere møter: lagledermøter, foreldremøter, klubbens tema-/evalueringsmøter, samt på fotballens øvrige samlinger

 • Føre oversikt over lagets materiell

 • Føre oversikt over behov for nytt materiell

 • Lage budsjett for laget ved arrangementer, reiser eller annet som er utenfor normal aktivitet.

 

Laglederfunksjonen må gjerne deles på to personer, men med en hovedansvarlig. En av laglederne må ha tilgang på PC med internettilgang og e-post.

 

 

FORELDREGRUPPE

 

Hver årsklasse bør ha en foreldregruppe på 3 – 5 personer. Blant disse skal det velges en foreldrekontakt som er bindeledd mellom foreldre/laget og sportslig leder. Foreldrekontakten skal sørge for at foreldregruppen;

 • Er kontaktpunkt til lagleder og trener

 • Involverer mest mulig foreldre i arbeider rundt laget, kampverter, frukt til spillere, kjøring, etc

 • Bidrar til organisering av inntektsbringende tiltak/dugnader for klubben

 • Arrangere sosiale tilstelninger for barn og voksne tilknyttet laget gjennom sesongen

 • Er med som foreldre på kamper og cuper

 • Delta på klubbens tema-/evalueringsmøter

 • Avholder foreldremøter for alle etter behov

 

 

FORELDREMØTER

 

Det skal avholdes minimum et foreldremøte på forsesong (vinter), vårsesong og høstsesong.

Agenda foreldremøte skal alltid inneholde:

 • Våre verdier

 • Gjennomgang av retningslinjer i klubb

 • Økonomi presenteres av klubb

 • Presentere planer for laget

 • Spørsmål fra foreldre

 • Eventuelt

6.   KOMPETANSE OG UTVIKLING

KOMPETANSE OG UTVIKLING

Strømsgodset Idrettsforening tilbyr aktive, styremedlemmer, lagledere og trenere kurs for egenutvikling og økt kompetanse innad i klubben. Deler av utdanningen er obligatorisk ved verv i Strømsgodset IF.

 

Se hver enkelt avdelings sportsplan for kravene til kompetanse. Disse finner du på vår hjemmeside.

 

Styremedlemmer får tilbud om deltakelse på NIF lederkurs, NFF lederkurs, NHF leder eller tilsvarende. Som eksempler har vi innen fotball:

 

 

NFF GRASROTTRENER

 

Utdanning er rettet mot barne- og ungdomsfotballtreneren og er trenerens møte med formell trenerutdanning. Utdanningen går over et år og er delt inn i modulene_

 

 • Barnefortballkurset

 • Barnefotball – flest mulig med kvalitet

 • Mot ungdom – lengst mulig

 • Ungdomsfortball – lengst mulig – best mulig

 

 

UEFA B-LISENS

 

I tillegg kan klubben gi tilbud til UEFA B-lisens mot en kontrakt som knytter vedkommende opp mot en utvidet rolle i klubben. Det nomineres maks èn person i året for dette tilbudet.

 

 

ANDRE KURS

 

NFF Buskerud, Buskerud Idrettskrets og Norges Håndballforbund avholder flere kurs innen dømming, økonomi, styrearbeid, ledelse og administrasjon. For mer informasjon henvises det til særforbundenes hjemmesider.

 

 

KLUBB OG KRETSDOMMER DOMMERKURS

 

Alle aktive utøvere skal få tilbud om å ta klubbdommerkurs. For utøvere som viser interesse for denne delen av idretten, vil klubben anbefale vedkommende å ta kretsdommerkurs i tillegg. Vår dommerkoordinator vil følge dette opplegget og være veileder for de som fortsetter utdanningen sin. Kretsdommere vil også få muligheten til å dømme kamper i regi av idrettskretsen.

7.   KLUBBENS RETNINGSLINJER

 

GENERELLE RETNINGSLINJER

 

 • Alle skal behandles med respekt.

 • Unngå alle former for kommunikasjon, behandling eller handling som kan oppleves som krenkende – fysisk, verbalt, via sosiale medier e.l.

 • Alle uttrykk som handler om kjønn, rase, religion eller seksuell orientering på en negativ måte skal unngås.

 • Alle uttrykk som kan oppleves sårende, krenkende eller seksuelt ladet skal unngås.

 • Så langt det er mulig skal begge kjønn være representert i støtteapparatet rundt hvert enkelt lag, samt i gruppenes styrer.

 • Personer med verv i foreningen skal unngå kontakt med utøvere i private rom, sosiale medier etc. uten at det er flere tilstede eller det er avtalt med foreldre/foresatte eller hovedstyret.

 • All kontakt med utøvere som oppleves som uønsket eller som kan skape misforståelser skal unngås.

 • Trenere i Strømsgodset IF har ansvaret for det sportslige opplegget på hver trening.

 • Opplegget skal være utviklet i samråd med sportslig utvalg.

 • Trenere møter presis og godt forberedt til hver trening.

 • Så langt det er mulig skal trenere tilstrebe å bry seg litt ekstra om hver enkelt utøver og hjelpe utøverne til å utvikle en selvstendig vurderingsevne.

 

 

RETNINGSLINJER FOR TRENERE

 

 • Trenere skal hjelpe utøverne til å utvikle sine ferdigheter

 • Alle utøvere skal oppleve å få like mye oppmerksomhet.

 • Alle utøvere skal oppleve mestring, selvstendighet og tilhørighet.

 • Alle utøvere skal ha positive erfaringer med både trening og kamper.

 • Trenere skal være gode forbilder for utøverne og utvise respekt for andre og en god sportsånd.

 • Trenere skal opptre som veileder, inspirator og motivator.

 • Informasjon til utøvere/foreldre/foresatte bør skje i samråd med lagleder.

 • Alle trenere er knyttet opp mot kontrakter. NFF sine retningslinjer gjelder dersom det er ulikheter i klubbens tekst

 

RETNINGSLINJER FOR LAGLEDERE

 • Lagledere i Strømsgodset IF har ansvaret for det administrative i hvert enkelt lag.

 • Lagledere skal så langt det er mulig tilstrebe å bry seg litt ekstra om hver enkelt utøver

 • Alle utøvere skal oppleve å få like mye oppmerksomhet.

 • Alle utøvere skal oppleve mestring, selvstendighet og tilhørighet.

 • Lagledere skal være gode forbilder for utøverne og utvise respekt for andre og en god sportsånd.

 • Informasjon om det sportslige til utøvere/foreldre/foresatte skal skje i samråd med trener.

 • All informasjon til utøvere/foreldre/foresatte skjer via foreldremøter, epost, sms og via lagenes egne sider på Facebook.

 • Lagleder har ansvaret for utsendelse av informasjon fra styret i gruppen og hovedstyret.

 • Sørge for at lagliste til enhver tid er korrekt og oppdatert. Informasjon om endringer må gis til den som er ansvarlig for oppdatering av medlemsregisteret i hver gruppe.

 • Påmelding til cuper/turneringer i samråd med trener og sportslig leder.

 • Ansvar for sosiale aktiviteter for laget i samarbeid med hvert enkelt lags dugnadsansvarlig.

 • Delta i aktiviteter/møter som arrangeres sentralt, for eksempel felles trener-/lagledermøter innkalt av hovedstyret.

DUGNADSASVARLIG

 

 • Bistå laglederne der det er nødvendig; eksempelvis sosiale arrangementer rundt laget.

 • Ansvarlig for dugnader lagene skal stille på; eksempelsvis sette opp dugnadslister for vakter på Marienlyst og innkalling av foreldre, utdeling av kaker for salg, sette opp lister for vakter i kiosken på klubbhuset etc. Hver gruppe har egne retningslinjer tilpasset behov i tillegg til denne instruks.

UTØVERE

 • Alle utøvere er pliktige til å være medlem av foreningen.

 • Behandle andre utøvere og lagkamerater med respekt.

 • Behandle trener og lagleder med respekt.

 • Vis gode holdninger både på og utenfor banen – dette gjelder både på trening og i kamp.

 • Vær alltid lojal mot klubb og trenere/lagledere.

 • Møt presis til treninger og kamper – husk alltid på at dere er en del av et lag.

 • Bidra til et godt sosialt miljø i ditt lag/klubb – hver enkelt har en del av ansvaret for at alle trives.

 • Vær aktiv! Innsats og positiv innstilling er viktig i både trening og kamp – slik utvikles hver enkelt utøver seg best.

 • Lytt nøye til sportslige råd fra trener.

 • Gi hverandre konstruktive tilbakemeldinger.

 • Det er lov å gjøre feil. Husk at ingen er feilfrie. Alle gjør feil og det er vanskelig å se sine egne feil.

 • Det er ikke akseptabelt å bruke kjeft på sine lagkamerater.

 • Det er ikke akseptabelt å bruke kjeft på motstandere og dommere.

 • Det er ikke akseptabelt å la sinne og frustrasjon gå utover andre.

 

FORELDRE OG FORESATTE

 • Vis respekt for klubbens arbeid og møt opp på dugnader.

 • Medlemskap er frivillig, men husk at alle medlemmer er forpliktet til å følge Strømsgodset IF`s retningslinjer.

 • Vær engasjert på en god måte.

 • Vis respekt for treneren og arbeidet som gjøres.

 • Lær barnet ditt normal folkeskikk og gå foran som et godt eksempel.

 • Lær barnet ditt å takle både medgang og motgang.

 • Behandle andre med respekt og vis god sportsånd.

 • Glem aldri at det aller viktigste er at ditt barn trives og har det gøy.

 • Tilby din hjelp og vær positiv.

 

VED REISER

FORMÅL

 

Reise og opphold ved kamper, turneringer og treningsleirer skal være en trygg, god og minnerik opplevelse for utøvere og ledere.

 

Skape trygghet for foresatte som overlater barn og unge i klubbens varetekt. Gi trygghet for våre ledere om hva som forventes av dem.

 

OMFANG OG FORUTSETNINGER

 

Disse retningslinjer gjelder for alle reiser i forbindelse med kamper, turneringer og treningsleirer med overnatting der aktive under myndighetsalder deltar.

 

Alle utøvere må ha fylt 13 år for å kunne reise utenfor Norden i klubbens regi.

 

Lag som ønsker å reise utenfor Norden må avklare dette med leder av særgruppe og leder av foreningen og godkjennes av dem. Ved uenighet må hovedstyret ta den endelige avgjørelsen.

 

Reiser som omfattes av disse regler er å betrakte som alkoholfri sone for aktive og ledere fra avreise til hjemkomst.

 

Det henvises til Strømsgodset IF på tur og sjekkliste for reiseleder som tillegg til denne håndboken.

FAIRPLAY

 

FORELDRE OG FORESATTE

 

Foreldre, foresatte og besteforeldre er en viktig ressurs for norsk idrett. Det er fint om dere også bidrar til trivsel og fair play i idrettsmiljøene.

 

Ta ansvar og tenk over følgende:

 • Din interesse og oppfølging betyr mye for barn og unge.

 • Likeverd, aksept og inkludering bør gjelde alle i idrettsmiljøet.

 • Verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd høyt.

 • Respekter trenerens bruk av spillere og ikke kritiser hans/hennes avgjørelser.

 • Dommeren prøver også å gjøre sitt beste, ikke kritiser hans/hennes avgjørelser.

 • Resultatet må ikke bli for viktig, den enkeltes spillers mestring har også stor betydning.

 • Gi oppmuntring ti alle spillere, ikke bare dine kjente.

 • Stimuler til deltakelse, uten press.

 • Ta gjerne initiativ til å bidra på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner.

 

FOR PUBLIKUM OG SUPPORTERE

 

Din interesse som tilskuer og supporter er viktig for norsk idrett, enten det gjelder i barne-, ungdoms-, junior- eller seniornivå.

 

Har du tenkt over at du som tilskuer er med på å bidra til hvilken stemning og atmosfære kampen skal ha. Uansett om det gjelder kamper i topp eller bredde spiller publikum og supporterne en viktig rolle i forhold til stemningen.

 

Tenk over følgende:

 • Verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd høyt.

 • Det viktigste er tross alt å støtte laget sitt, uansett resultat.

 • Respekter trenerens bruk av spillere og ikke kritiser hans/hennes avgjørelser.

 • Dommeren gjør sitt beste.

 • Dommerne må ta mange og hurtige valg og dommerne kan dermed umulig være feilfri.

 • Respekter dommernes valg. Ikke kritiser hans/hennes avgjørelse eller overreager på dommeravgjørelser.

 

SPILLERE OG TRENERE

 

Det henvises til Sportsplan for avdelingene for mer informasjon om praktisering av Fair Play i klubben for spillere og trenere. Se også våre nettsider.

 

POLITIATTESTER

 

Politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

 

Med mindreårige menes barn og unge under 18 år.

 

Personer under 18 år skal også avkreves politiattest. Den nedre grense er 15 år.

 

Attest kreves fra personer med følgende verv:

 • Trenere, lagledere, dugnadsansvarlige, alle som ofte har ansvar for andre enn sine egne barn. (f.eks de som ofte kjører andres barn)

 

Det er bedre å innhente for mange attester enn for få.

 

Alle attester må fornyes hvert 3. år.

 

Klubbens oppgaver:

 • Hovedstyrets leder er ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest i klubben. Det skal også oppnevnes en vararepresentant.

 • Den ansvarlige sender inn søknad om politiattest til politiet med buk av Min ID og vedlagt bekreftelse fra klubb.

 • Attesten fremvises deretter for den ansvarlige.

 • Den ansvarlige skal lagre opplysningene om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen.

 

Attesten beholdes av søkeren.

 

Klubben skal ikke gi oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke fremviser politiattest, eller som har anmerkninger på attesten. Klubben kan når som helst kontakte Norges Idrettsforbund (NIF) for råd og veiledning i disse sakene på telefon: 800 30 360 eller på e-post: politiattest@idrettsforbundet.no

 

SOSIALE MEDIER

 

Sosiale medier som for eksempel Facebook er i mange sammenhenger svært nyttig. Som et eksempel; som lagleder når man raskt ut til et helt lag med viktig informasjon.

 

De fleste unge er på Facebook, og for dem er dette ofte en naturlig kommunikasjonsvei.

 

Fornuftig nettvett skal utvises av alle brukere, både voksne og barn.

 

Som idrettsforening er det viktig å følge med i tiden, men samtidig er det viktig å huske på at kanskje ikke alle har en Facebook konto. Tiden er nok enda ikke inne for at dette blir den eneste kommunikasjonsformen, men brukes i tillegg til e-post etc.

 

En ansvarlig person/gruppe skal opprette lagsider for alle lag fra det året de fyller 13 år. Dette er nedre aldersgrense på Facebook. Strømsgodset IF skal ikke oppfordre til buk av medier som dette tidligere enn 13 år.

 

Det er et krav at minimum trener og lagleder har tilgang til lagsidene, slik at voksne kan følge med i hva som legges ut der.

 

Ingen andre enn den/de som er utpekt som ansvarlige av hovedstyret i Strømsgodset IF kan opprette slike sider.

 

MOBBING

 

Strømsgodset IF har nulltoleranse for mobbing.

 

Eventuelle hendelser rapporteres umiddelbart til leder i den aktuelle gruppen som vurderer om hovedstyret skal involveres.

 

SEKSUELL TRAKASSERING

 

Strømsgodset IF har nulltoleranse for seksuell trakassering.

 

Alle har et ansvar til å påse at dette ikke skjer i vår klubb.

 

Mistanke om brudd på disse retningslinjene meldes umiddelbart til hovedstyret ved leder.

 

Hovedstyret tar umiddelbar kontakt med Idrettsforbundet for råd og håndtering.

 

Mer informasjon finnes på; www.idrettsforbundet.no

 

VARSEL

 

Hva gjør Strømsgodset Idrettsforening ved mottak av varsel:

 • Varsler vil bli tatt på alvor.

 • Mottaker vil gi varsler en god behandling/oppfølging.

 • Varsler vil bli behandlet konfidensielt, kun involverte parter, varsler og den/de det blir varslet om, vil kunne bli gjort kjent for hverandre.

 • Varsler vil motta svar om at varselet er mottatt innen 1 uke.

 • Klubben vil informere om eventuell lang saksbehandlingstid og informere partene, være seg varsler og den/de det blir varslet om.

 • Ansatt/medlem/spiller/trener som varsler og den/de det blir varslet på, har ikke krav til å vite identiteten til varsler.

 • Klubb plikter å gi beskjed til varsler og den/de det er varslet på, når saken er avsluttet.

 • Det skal i alle varselsaker føres logg, hvor det fremgår hvordan den ble behandlet, hvem som deltok i behandlingen og resultatet av varslingsundersøkelsen.

 

ALKOHOL

 

Strømsgodset IF følger Idrettsforbundets retningslinjer til alkohol i idrettssammenheng.

 

Mer informasjon finnes på; www.idrettsforbundet.no

DUGNAD

 

Dugnadsarbeid er en svært viktig ressurs for oss som idrettslag.

 

Strømsgodset IF er helt avhengig av at medlemmene/foreldre/foresatte stiller opp på dugnader både for å gjennomføre arrangementer og for å tjene penger til drift av lagene.

 

All drift av klubben/lagene er basert på arbeid i fritiden til engasjerte personer, og jo flere som bidrar, desto mindre jobb vil det bli på hver enkelt.

 

Dugnadsarbeid er også viktig slik at aktivitetskontingenten kan holdes på et så lavt nivå som mulig, slik at alle barn og unge som ønsker å delta i idrett har en reell mulighet – uavhengig av hver enkelt families økonomiske status.

 

Voksne har generelt et stort ansvar i å lære barna nettvett, men når vi som idrettsforening tar i bruk nettet (f.eks Facebook) har vi som klubb også et stort ansvar i å utvise nettvett.

 

Alle med et verv i Strømsgodset IF må tenke seg meget nøye om før de legger ut noe på nett. Med dette menes både Facebook, meldinger, e-post etc. til foreldre eller andre i regi av sitt verv i klubben. Ufine, respektløse kommentarer eller lignende vil medføre advarsel fra leder av den enkelte gruppe. Gjentakelser vil medføre utestengelser fra vervet.

BRUK AV E-POST

 

Vurdèr hvem du setter som hovedmottaker. Hovedmottakeren skal svare på innholdet hvis det ikke er ren informasjon. Medlemmer plikter å motta informasjon på e-post fra ledelsen. Slik e-post skal sendes ut med adressene i blindkopifeltet.

 

Vurdèr hvem du informerer i "KOPI"-feltet. Styresaker skal bare til det styret som behandler saken til beslutning er tatt eller til styreleder gir tillatelse til annet. Kopifeltet er en mulighet til å informere mottakere uten krav om aksjon. Har respekt for andres tid.

 

Vær kritisk ved bruk av e-post for sending av meldinger til mange. Ved massedistribusjon av informasjon bør link til hjemmesiden brukes.

 

Bruk feltet "emne/tittel" til å gi meldingen en kort, men informativ overskrift. På denne måten kan mottakeren prioritere riktig. Du bør ikke blande flere tema i samme e-postmelding.

 

Presenter den viktigste informasjonen først i e-postmeldingen. Vær kort og konsis. Forestill deg hvordan mottakeren vil oppfatte innholdet.

 

Tenk på hvordan teksten i e-postmeldingen vil virke for mottakeren. Unngå unødig bruk av store bokstaver, utropstegn og spørsmålstegn. Dette kan oppfattes som SKRIKING. DIN HENSIKT med dette kan feiltolkes av leseren!

 

Det er viktig at du bruker enkelt språk, korte avsnitt og blanke linjer mellom avsnitt ("enter/linjeskift").

 

På denne måten blir din mening oversiktlig og lett å forstå for mottakeren.

 

Vær spesielt varsom med å sende e-post hvis du er opprørt eller irritert. E-postmeldinger er "evige" og bør tåle dagens lys uansett sammenheng. Tenk deg om.

 

Gjør det til en vane alltid å lese gjennom hele innholdet. Sjekk spesielt adressatene, og at alle vedlegg som det refereres til er med før du sender. Besvar e-post når du er i tvil så raskt du kan. Fremfor alt – svar.

 

KONTAKT MED MEDIA

 

Det er kun leder og nestleder som uttaler seg til media om saker som er direkte eller indirekte knyttet opp mot saker i relasjon til Strømsgodset IF.

 

SPØRSMÅL

 

Dersom det er spørsmål til innholdet i disse retningslinjene, eller om du er i tvil på hvordan du skal forholde deg til dem, ta kontakt med oss.

8.   ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 

 

ØKONOMI

 

Hovedstyret i Strømsgodset IF (heretter kalt klubben) har etablert retningslinjer for klubbens økonomi og virksomhet. Denne gir et godt grunnlag for løpende styrearbeid og forsvarlig økonomistyring i klubben.

 

Hovedstyret i klubben har det overordnede økonomiske ansvaret for klubbens økonomi, virksomhet og retningslinjer.

 

Disse retningslinjene gir et godt grunnlag for løpende styrearbeid og forsvarlig økonomistyring i klubben.

 

Klubbens overordnede økonomiske prinsipp er at drift og investeringer skal være selvfinansiert gjennom inntektsbringende tiltak og egenandeler. Det skal fokuseres på inntjening for å kunne gi de aktive et best mulig tilbud.

 

 

REGNSKAP

 

Økonomiansvarlig i klubben fører forløpene regnskap som gir gode forutsetninger for totaloversikt over den økonomiske situasjonen, samt et realistisk bilde av den økonomiske utvikling.

 

Regnskapsbilag og månedlig bankkontoutdrag skal leveres til hovedstyrets regnskapsfører innen den 15. i påfølgende måned, kontert og attestert. Regnskapsbilag fra øvrig personell med attestasjonsansvar leveres fortløpende til kasserer, kontert og attestert.

 

Foreningens regnskap skal vise den totale omsetningen og omfatter alle inntekter og utgifter, også for arrangementer av ikke-sportslig art som lotteri, gaver o.l.

 

Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal omfatte henholdsvis regnskapene og budsjettene for disse, og skal følge oppsettet i Idrettens kontoplan. Dette følger av at grupper/avdelinger i et idrettslag aldri kan være egne juridiske og økonomiske selvstendige enheter, da laget ellers ikke ville vært ett idrettslag.

 

 

BUDSJETT

 

Avdelingene utarbeider eget periodisert budsjett som oversendes økonomiansvarlig/styret i klubben.

 

Budsjettet må være realistisk og man kan ikke budsjettere med underskudd (hvis man ikke har positiv egenkapital som dekker underskuddet).

 

Budsjettet godkjennes av hovedstyret i januar og vedtas på generalforsamling i mars/april hvert år.

 

 

DISPONERING AV BANKKONTI

 

Ihht. Idrettsforbundets regler, skal bankkonti disponeres av to personer i fellesskap.

 

 

DRIFTSKONTO

 

Løpende utgifter betales fra driftskonto, innenfor de rammer som er lagt i budsjettet eller etter andre vedtak fattet av styret.

 

Styret i klubben har vedtatt å være regnskaps- og revisjonspliktige. Regnskapet følger i utgangspunktet kontantprinsippet, dvs. at inntekter og kostnader bokføres i den regnskapsperiode (år) der posten har oppstått og på den dato som posten for inntekt eller kostnad er gitt.

 

 

LAGSKONTO

 

Klubben har ikke lagskontorer. Det er klubben som er ansvarlig over bankkonto og klubben skal ha en klar struktur på avdelingene for å ha kontroll på aktiviteten i forhold til økonomien.

 

Det er opprettet en prosjektkonto for hvert av lagene i avdelingene og de har sitt eget prosjektnummer. Her føres inntekter og utgifter ut over det som er satt i avdelingen.

 

Disse regnskapskontoene styres av økonomiansvarlig i klubben og lagene melder inn fortløpende bruk og sender inn bilag minimum en gang pr måned. Alle inn- og utbetalinger skal gå via klubbens bankkonto. Det er ikke tillatt med private bankkonti eller lagskass i vår klubb.

 

  

LAGSKONTO/REGNSKAP

 

Ved innkreving av penger ved cuper og lignende som er ut over standard opplegg for lag, skal navneliste legges ved som dokumentasjon når oppgjøret leveres økonomiansvarlig. Dersom det ved slik innkreving er innbetalt ulike summer, skal det fremgå av listen hvor mye hver enkelt har betalt.

 

Det gjøres spesielt oppmerksomt på at ved arrangementer/turer hvor det er innsamlet penger til dekning av utgifter, og arrangementet/turen som en følge av dette går i null, skal likevel bilagene leveres kasserer slik at dette kan bokføres. Dette er viktig for å få dokumentert aktiviteten, og for å kunne redegjøre for hvordan de innsamlede pengene ble brukt.

 

Dugnadsmidler som er ervervet av laget disponeres innenfor rammene som er satt i budsjett og retningslinjer for alle tilknyttet klubben.

 

 

ØVRIGE BANKKONTI

 

Klubben har andre aktiviteter som krever regnskap. Alle isolerte aktiviteter som drives etter prosjektmodellen (tidsavgrenset, resultatorientert, egen organisasjon) har egne prosjektkonto. Dette kan være fotballskole, cuper i regi av klubben, integreringsprosjekter, keeperakademi og annet. Årsregnskap med saldo for 

avdelingene skal presenteres på generalforsamlingen.

 

Ved arrangementer skal det foreligge budsjett og regnskap som viser kostnader og inntekter ihht god regnskapsskikk. Avtal med vår økonomiansvarlig.

 

 

BANKTERMINAL

 

Klubben har egne mobile bankterminaler (iZettle) som brukes ved arrangementer og kiosk. I tillegg benyttes VIPPS som betalingsløsning. Det er kun mulig å betale for vare på disse (ikke kontantuttak). Disse kan lånes ut til gruppene i klubben. Hovedstyret må sette opp meny for varer som skal selges for at gruppene skal kunne bruke kassen. Kiosk på huset er satt opp som standard.

 

 

RUTINER FOR LAGENE

 

Alle avdelinger legger opp til faste minimumsaktiviteter for sine lag. Kostnader ved slike aktiviteter synligjøres ikke på lagenes regnskap, men på avdelingens regnskap. Dette gjelder for bl.a, serieavgift, dommeravgift, cupavgift, hall-, garderobe- og baneleie, godtgjørelser, materiell til lag og sesongavslutninger.

 

 

AKTIVITETSKONTINGENT

 

Aktivitetskontingent er avdelingens viktige inntekt for å dekke nettopp aktivitet. Avdelingens styre fastsetter dette basert på tidligere års erfaring og valg for kommende sesong.

 

Fastsettelsen gjøres i styret og referat skal utarbeides. Det skal informeres om til gruppens medlemmer og hovedstyret.

 

Informasjonen skal også gjøres tilgjengelig på nett.

 

 

DELTAKELSE PÅ CUPER

 

Avdelingene gir støtte til påmeldingsavgift. Transportutgifter, A-kort osv. dekkes ikke av klubb eller avdelingene eller særidrettsgruppene. Det skal legges opp til lokal, regional og distriktscup.

 

 

DUGNAD

 

Det oppfordres til dugnad i klubben og spesielt rettet mot egne turneringer som f.eks DNB Godset Cup.

 

Inntekter fra dette arbeidet er med på å redusere aktivitetskontingenten, skape bedre tilbud og sørge for god likviditet i klubben. Ved arrangementer skal det foreligge budsjett og regnskap som viser kostnader og inntekter ihht god regnskapsskikk.

 

 

MARIENLYST

 

Inntekter som kommer fra billett-scanning, supportersalg, rydding og verter er med på å redusere aktivitetskontingenten, skape bedre tilbud og sørge for god likviditet i klubben. Denne inntekten er fast og går direkte til særidrettsgruppene.

 

Kioskvakter er også en del av klubbens dugnadsplan. Inntekt fra dette arbeidet er med på å opprettholde tilbudet som gis og å skape miljø og samhold i områdene rundt SIF-huset og SIF-hytta. Inntektene er med på å vedlikeholde eiendom og å sørge for god likviditet.

 

 

SESONGAVSLUTNING

 

Til sesongavslutninger dekkes inntil kr. 100,- pr. spiller/trener/lagleder. For å motta denne støtten må medlemskontingent og aktivitetskontingent være betalt. I tillegg må deltakerliste sendes økonomiansvarlig.

 

Det oppfordres til å benytte SIF-huset eller SIF-hytta ifbm avslutningen.

 

 

SPONSORER OG SPONSING

 

Det er kun tillatt å føre på trykk av sponsorer på treningsdresser, shortser og strømper. Klubben har hovedsponsorer som gir disse restriksjonene. Sponsing av turer, utstyr og cuper skal avklares og godkjennes av styret.

 

 

GODTGJØRELSER

 

Klubbens fotballavdeling har etablert en modell for godtgjøring og refusjon av utgiftene som trenere og lagledere har. For trenere og lagledere i aldersgruppen 6-12 år er prinsippet at de får dekket eget barns deltakelse i aktiviteten og medlemsavgift. Refusjon fås via innsendt bilag.

 

Trenere og lagledere får kun refusjon når signert avtale og politiattest inngått og fremlagt.

 

 

KONTRAKT KLUBB/TRENERE

 

Kontrakter skal inngås mellom klubb og trenere.

 

Det er sportslig leder som har ansvaret for å etablere kontrakt med våre trenere i klubben. Klubben har ikke trenere på lønn ihht arbeidsmiljøloven.

 

For lag fra G13/J13 vil man kunne godtgjøre trenere, men kun dersom trenere har kontrakt med klubb. Prinsippene for dette utarbeides av Sportslig utvalg (SU) og saksbehandles av styret i fotballavdelingen. Orientering om inngåtte kontrakter gis til hovedstyret før generalforsamlingen.

 

Refusjon og godtgjørelser utbetales ved innlevert bilag og skjema for godtgjørelse. Skjema fås av sportslig leder i avdelingen. Følgende gjelder:

 • For trenere i aldersgruppen 6 – 12 år; utbetaling èn gang i måneden.

 • For trenere i aldersgruppen 13 år – senior; utbetaling èn gang i måneden.

 • For andre; ved innlevering av bilag og skjema for godtgjørelse.

 

 

KIOSK OG KONTANTHÅNDTERING

 

Kontantinntekter fra kiosksalg mv. skal alltid telles opp av to personer, og oppgjørsskjema fylles ut og signeres av to personer før pengene låses inn. Alle utgifter må være dokumentert med originalbilag. Ved utbetaling kontant, må den som har mottatt beløpet ha kvittert for mottak. Ved arrangementer skal det foreligge budsjett og inntekter ihht god regnskapsskikk.

 

Kioskkassa skal alltid inneholde vekslepenger med kr. 400,-.

 

 

INNKREVING

 

Innkreving skal alltid gjøres til klubbens bankkonti, fortrinnsvis hovedkontoen. Unntak gjøres dersom kasserer har gitt beskjed om annen konto til spesielle formål. Det skal aldri brukes private bankkonti tilhørende styremedlemmer, lagledere mv.

  

 

UTLEGG

 

Noen ganger kan de være påkrevd at enkeltpersoner eller lag gjør innkjøp som ikke kan vente på en godkjenning. For å få refundert utlegg, skal skjema for utleggsrefusjon brukes. Dette skjemaet i original (ikke e-post) skal leveres kasserer innen utgangen av måneden for utlegget. For å få refundert utlegget må det vedlegges original faktura, kassabong eller lignende. For faktura som er betalt må det også vedlegges kvittering for betaling.

 

 

NÅR MEDLEMMER IKKE BETALER

 

For medlemmer som ikke betaler kontingent eller medlemskap har klubben følgende retningslinjer:

 

Ta kontakt med sportslig leder.

 

Det er ikke mulig for laget å ekskludere utøver eller innkreve på eget initiativ. Søk dialog med utøver, foreldre eller andre for å finne årsak og løsning. Overfør informasjon til økonomiansvarlig i klubben. Løsning lages i samarbeid med klubben.

9.   ORGANISASJONSPLAN

 

Strømsgodset Idrettsforening er et fleridrettslag og er organisert ut fra modellen nedenfor. For mer informasjon om hvem som sitter i verv, styrer og posisjoner henvises det til våre hjemmesider www.stromsgodset.no

10.   INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON

 

Strømsgodset Idrettsforening benytter flere kanaler for å nå ut til sine medlemmer.

 • Facebookgrupper og sider

 • Hjemmesider

 • Foreldremøter

 • Lagledermøter

 • Trenersamlinger

 • Treningsøkta.no

 • Nyhetsmeldinger via klubbadmin

 • Minidrett.no

 • E-post og sms

 

Det henvises til generelle retningslinjer i denne klubbhåndboken for skikk og bruk av disse kanalene.

Dersom du ønsker kontakt med noen i klubben, vises det til oppdatert informasjon på våre hjemmesider www.stromsgodset.no

Skadetelefon

 

Dersom en utøver blir skadet under kamp eller trening vil Idrettens Skadetelefon hjelpe dere.

Ved skade skal du ringe Idrettens Skadetelefon på tlf.: 02033

 

 

Forsikringsløsninger

 

Viser til særidrettens egne forsikringer og våre avdelingers orientering om dette.

 

 

Besøksadresse

 

Strømsgodset Idrettsforening

Nedre Eiker vei 25

3048 Drammen

 

E-post: stromsgodset@stromsgodset.no

 

Kontakt oss på www.stromsgodset.no

11.   STRØMSGODSET IF PÅ TUR

 

I barneidretten er alle aktiviteter stort sett rundt Drammensområder, så da er dette ikke et tema.

 

I ungdoms- og junioridretten er det derimot et høydepunkt for spillerne å dra bort på cup eller treningsleir. Vi ønsker at alle ungdomslag har èn eller flere turer i løpet av et år der de reiser bort og overnatter. Det krever både gode forberedelser og disiplin i gjennomføringen. Klubben har lagt følgende retningslinjer for turer der Strømsgodset Idrettsforening sine lag reiser (13-19 år):

 

Når Strømsgodset Idrettsforening drar på tur, representerer man klubben. Man skal da opptre i henhold til klubbens regler!

 

I tilleg gjelder følgende:

 

 1. Enhver tur som innebærer overnatting skal forhåndsgodkjennes av sportslig leder og styret i avdelingen.

 2. På tur skal det være en hovedansvarlig, godkjent av styret, samt et antall voksne tilpasset gruppen som reiser. Dette avtales i dialog med sportslig leder. Er det ikke nok voksne, så kan ikke turen avvikles.

 3. det sportslige innhold på turen skal ledes av lagets trener, eller i hans/hennes fravær av en person godkjent av sportslig leder. Normalt bør denne personen ikke ha andre arbeidsoppgaver.

 4. Premissene for deltakelse i de sportslige aktivitetene på turen skal være klargjort for spillere og foreldre før avreise. Med unntak av helt spesielle tilfeller (elite-turneringer som NM o.l. hvor resultatet har en betydning) så forutsettes at alle friske og uskadede spillere som deltar på turen får delta i betydelig utstrekning i det sportslige.

 5. På turer med Strømsgodset Idrettsforening skal det ikke nytes rusmidler i noen form, hverken av spillere eller ledere.

 6. Det skal alltid være minst èn voksen sammen med laget, som har ansvar for ting som skjer i løpet av natten. Vedkommende skal ha beredskap for å håndtere sykdom/uhell.

 7. tillatelse for spillere til å bevege seg uten voksne skal vurderes nøye i forhold til sikkerhet. Ingen spillere skal gis tillatelse til å ferdes alene utenfor overnattingsstedet.

 8. Regelen om "Trygghet" skal følges, herunder hva gjelder omgang mellom og forbud mot deling av rom mellom voksne/spillere, samt unngåelse av situasjoner som kan medføre fare for misforståelser.

 9. Ved regelbrudd kan hovedleder eller trener gi kortvarige sanksjoner på stedet. I alvorlige tilfeller skal sportslig leder evt. styret kontaktes. Hjemsendelse eller langvarig utelukkelse fra aktiviteter skal bare skje etter konkret godkjennelse for disse. I så fall skal det skrives rapport til klubben.

 10. Alle reiser skal ha en plan for reisen, og det skal sendes ut informasjon i god tid. Et eksempel på info-skriv finnes nedenfor.

 11. Ved planlegging av reiser er det viktig at prisen ikke blir høyere enn at alle spillere skal ha mulighet til å delta. Det er å foretrekke at det arrangeres dugnader etc. slik at spillerne selv kan tjene til turen.

 12. De som deltar som ledere på Strømsgodset IF Fotball sine turer skal være der i like stor grad for alle spillerne, og kan ikke ta seg særlig av egne barn.

 13. Trener(e) og ledere(e) med "heltidsfunksjoner" på turen, skal ha alle reise- og oppholdsutgifter dekket av fellesskapet (fordeles på alle spillere). Hvis flere deler på funksjoner så tilpasses dette (halv dekning, delvis dekning). Med dette forstås billetter, rom og mat inkludert i oppholdet.

 14. Husk lagsutstyr, inkludert drakter, baller og medisinbag!

12.   TRYGGHET I STRØMSGODSET IF

 

TRYGGE BARN OG UNGDOMMER

 

8-10% av alle norske barn er utsatt for en eller annen form for omsorgssvikt. Barn blir dessverre jevnlig utsatt for dårlig og/eller uklok behandling både på skole, i idrettslag, i eget og andres hjem og ved andre fritidsaktiviteter.

 

Strømsgodset Idrettsforening skal i denne anledning ha en klar policy for hvordan klubben i medmenneskelig og mellommenneskelig perspektiv behandler barna mens de er hos oss, som skal være kjent for alle trenere og tillitsvalgte gjennom opplæring, og som skal kommuniseres til foreldre.

 

Vi skal også ha kontroll- varslings og håndteringsrutiner, både for det som skjer i klubben og for observasjoner som kan peke mot omsorgssvikt på andre arenaer. Prinsipp og tiltak er redegjort for nedenfor.

 

Sportslig ledelse har allerede gjennomgått dette på trenerforum, og det skal integreres i lederopplæring.

 

POLICY OG REGLER

 

I Strømsgodset Idrettsforening skal barn, ungdommer og foreldre kunne stole 100% på at trenere og ledere som har ansvar for spillerne ikke utsetter dem for fysisk eller psykisk misbruk.

 

Alle trenere og alle som har hovedansvar på reiser med spillere under 18 år skal ha forevist Politiattest til leder i Strømsgodset IF.

 

Klubben skal integrere opplæring i omgangsform med barn og observasjon av barns adferd i sin trenerutvikling ved å formidle disse regler og tankene bak disse, og ved å trekke inn fagpersoner med spesialkompetanse.

 

Klubbens trenere og ledere skal læres opp til, og pålegges å konferere med sportslig leder og/eller avdelingens leder ved enhver bekymring om spilleres velferd eller adferd, og klubbens ledelse skal ha en faglig forankret rutine for å håndtere slike meldinger. Sportslig leder og avdelingens leder skal ha kontakt med bydelens helsetjeneste og ordensmakt, med sikte på å etablere og videreutvikle/kvalitetssikre slike rutiner til bruk ved bekymring for spillers adferd.

 

Ingen voksen med trener- eller lederansvar skal på noe tidspunkt, under virke for klubben eller i tilknytning til klubbens spillere (annet enn egne barn) befinne seg alene med spillere i rom, bil eller lignende hvor ikke allmenheten har umiddelbar tilgang, og slike møter som er nødvendige, f.eks spillersamtaler, skal foregå i ulåste rom nær der andre ferdes. Tidspunkt og sted skal være gjort kjent for spillerens foreldre.

 

Ingen voksen med trener- eller lederansvar skal overnatte på rom med èn eller et lite antall spillere. Et lag med f.eks. 8 spillere og flere er da ok.

 

Dusjing og skifting i forbindelse med trening, kamp eller reiser skal foregå under iakttakelse av alminnelig bluferdighet, og trenere og ledere skal ikke dusje med spillere eller oppholde seg i garderobe eller bad under vask/skifting. Nødvendig oppsyn skal da foretas av foreldre med samme kjønn som spillerne.

 

Trenere og ledere i Strømsgodset Idrettsforening skal ikke kommunisere med spillere på en måte som kan invitere til, eller forsterke, et mellommenneskelig forhold som går ut over det som er påkrevet for det idrettsmessige. Annen kontakt på telefon, SMS eller i sosiale medier enn det som følger av det idrettsmessige skal ikke finne sted.

 

Fysisk kontakt mellom spillere og trenere/ledere bør ikke finne sted utover det som helt naturlig skjer i trenings- og kampsituasjoner, evt spontane feiringer av mål eller gode prestasjoner.

 

Enhver kommunikasjon mellom trenere og ledere på den ene side og spillere vi har ansvaret for, skal skje med det siktemål å forbedre spillerens trivsel og utvikling i Strømsgodset Idrettsforening, og skal være aktivt lyttende, slik at spilleren kommer frem med sine opplevelser og synspunkter. Bruk av nedsettende ord og uttrykk eller generelt negative tilbakemeldinger skal unngås, og forbedringspotensiale skal formidles på en positiv måte. Kritikk av ledere og trenere skal ønskes velkommen og tas opp i de rette faglige forum.

SIF organisasjonsplan.jpg

13.   VEDTATTE LOVER I STRØMSGODSET IDRETTSFORENING

 

LOV FOR STRØMSGODSET IDRETTSFORENING

 

Stiftet 10.02.1907, vedtatt av årsmøte xx.xx.1907, med senere endringer av 26.04.2021, godkjent av Buskerud Idrettskrets, dato xx.xx.2016.

 

 

I.   INNLEDENDE BESTEMMELSER

 

§ 1   Formål

 

 1. Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitè (NIF).

 2. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

 

§ 2   Organisasjon

 1. Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

 2. Idrettslaget er medlem av NFF Buskerud, NHF Region Sør, Bandyforbundet, Norges fleridrettsforbund og Skytterforbundet

 3. Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Buskerud Idrettskrets, hører hjemme i Drammen kommune, og er medlem av Drammen Idrettsråd.

 4. Idrettslaget skal følge NIF`s og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIF`s regelverk gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.

 

§ 3    Medlemmer

 1. For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:

  1. akseptere å overholdeidrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

  2. ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF.

 2. Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.

 3. Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

 4. Medlemmet plikter å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

 5. Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

 6. Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.

 7.  

  1. Styret i idrettslaget kan i særlig tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunn for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.

  2. Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være tilstede ved årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes innen èn uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen èn måned.

  3. Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.

 8. Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av idrettsstyret.

 

II.   TILLITSVALGTE

§ 4   Kjønnsfordeling

 1. Idrettslaget skal arbeide for lik kjønnsfordeling ved valg/ oppnevning til styrer, komitèer mv. og representasjon til årsmøte/ting. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komitè mv. og ved representasjon til årsmøte/ ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke ved beregningen av kjønnsfordelingen.

 2. Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komitè mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen èn måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komitèen mv. blir sittende til nytt styre, komitè mv. er valgt/oppnevnt.

 3. Idrettskretsen kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning.

 4. Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen.

 

§ 5   Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

 1. For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst èn måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.

 2. Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i idrettslaget: medlem av styret, valgkomitè, kontrollutvalg, lovvalg, revisor, utvalg som ilegger sanksjoner.

 3. Et medlem kan ikke ha styreverv i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. Tilsvarende gjelder andre tillitsverv som gir påvirkningsmulighet over den aktuelle konkurranseaktiviteten, eller tilgang på informasjon som kan benyttes til et av idrettslagene fordel.

 4.  

  1. Forslagsrett:Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.

  2. Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.

  3. Møteberettiget komitè/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komitèens/utvalgets arbeidsområde. ​

 5. Møte og talerett:

  1. Representant fra overordnet organisasjonsledd har møte- og talerett på årsmøtet i idrettslaget.

  2. Revisor har møte- og talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

§ 6   Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker

 1. Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som:

  1. Utfører lønnet arbeid for idrettslaget tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20%, eller

  2. Mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra idrettslaget i løpet av et kalenderår.

 2. En arbeidstaker i idrettslaget har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte, og er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komitè mv. i idrettslaget eller overordnet organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt. 

 3. En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnet organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.

 4. Bestemmelsen er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke ansatterepresentant(er) til idrettslagets styre.

 5. En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller oppnevnt.

 6. Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et valg/oppnevning.

 

§ 7   Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget

 1. Et medlem som har en økonomisk særinteresse i driften av idrettslaget som overstiger 1 G i løpet av kalenderåret, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komitè mv. i idrettslaget eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær med vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik økonomisk særinteresse som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnvent av idrettslaget. Tillitsvalgt som får slik økonomisk sørinteresse, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.

 2. Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnet organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.

 3. En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt.

 4. Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et valg/oppnevning.

 

§ 8   Inhabilitet

 1. En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller å treffe en avgjørelse:

  1. når vedkommende selv er part i saken.

  2. når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken.

  3. når vedkommende er eller har vært gift med eller forlovet eller samboer med en part.

  4. når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

 2. Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommende upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.

 3. Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i idrettslaget.

 4. Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.

 5. Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk som en avgjørelse retter seg mot eller mot saken ellers direkte gjelder.

 6. I styrer, komitèer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller annet medlems inhabilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

 7. I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse.

 8. Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.

 

§ 9    Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

 1. Styrer, komitèer og utvalg i idrettslaget er vedtaksføre når et flertall av medlemmene er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

 2. Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre.

 3. Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for idrettslagets medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak.

 

§ 10   Tillitsvalgtes refusjon av utgifter

 1. Tillitsvalgte kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet. 

 2. Tillitsvalgte kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.

 3. Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.

 

III.   ØKONOMI

 

§ 11   Regnskaps- og revisjonsplikt mv.

 1. Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som vedtas av årsmøtet. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom idrettslaget har daglig leder, skal også daglig leder undertegne.

 2. Idrettslaget skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette gjelder. Idrettslag med en årlig omsetning på fem millioner eller mer, skal engasjere revisor og følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon selv om de ikke er forpliktet til dette etter alminnelig lovgivning. For idrettslag som ikke har regnskapsplikt etter alminnelig lovgivning, gjelder uansett følgende:

 1. Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret og skal omfatte hele idrettslagets aktivitet. Dersom idrettslaget er inndelt i flere grupper/avdelinger, skal de enkelte grupper/avdelingers aktiviteter også vises i regnskapet.

 2. Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse.

 3. Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og idrettslagets art og omfang tilsier.

 4. Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal oppbevares på en trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets slutt.

 5. Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget, og skal disponeres av minimum to personer i fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i fellesskap.

 

§ 12   Budsjett

 1. På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres særskilt.

 2. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv 

 3. Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

 

§ 13   Utlån og garanti

Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garanti for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.

 

IV   ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.

§ 14          Årsmøtet

 1. Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

 2. Årsmøtet innkalles av styret med minst èn måneds varsel, direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest èn uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest èn uke før årsmøtet.

 3. Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av sakslisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

 4. Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

 5. Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antall styremedlemmer som skal velges av årsmøtet. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

 6. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av sakslisten.

 

 

§ 15   Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Hverken dirigent eller protokollfører behøver å være medlem.

 

 

§ 16   Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

 2. Velge dirigent(er)

 3. Velge prokollfører(e)

 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

 5. Godkjenne innkallingen

 6. Godkjenne sakslisten

 7. Godkjenne forretningsorden

 8. Behandle idrettslagets årsberetning

 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontollutvalgets beretning (og revisors beretning)

 10. Behandle forslag og saker.

 11. Fastsette medlemskontingent på minst kr. 50,- og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

 12. Vedta idrettslagets budsjett.

 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

 14. Foreta følgende valg:

 1. Styre med leder, nestleder, (antall, minst ett) styremedlem(mer) og (antall, minst ett) varamedlem(mer)

 2. Kontrollutvalg med (antall, minst to) medlemmer og (antall, minst ett) varamedlem(mer)

 3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

 4. Valgkomitè med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

 5. Eventuelle øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan. Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

(15.   Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.)

 

§ 17   Stemmegivning på årsmøtet

 1. Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representanter har mer enn èn stemme, og ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

 2. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder flere kandidater enn det antall som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

 3. Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 4. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer en halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som ha fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

§ 18   Ekstraordinært årsmøte

 1. Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 2 ukers frist etter:

  1. vedtak av idrettslagets styre eller årsmøte,

  2. vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd,

  3. skriftlig krav fra 1/4 eller 50 av idrettslagets stemmeberettigede medlemmer.

 2. Sakslisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort tilgjengelig på forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen.

 3. Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

 4. Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.

 5. Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

 

 

§ 19   Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang

 

Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.

 

§ 20   Idrettslagets styre

 1. Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som representerer idrettslaget utad. Styret er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.

 2. Styret skal blant annet:

  1. Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

  2. Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.

  3. Oppnevne komitèer/utvalg, og utarbeide mandat/instruks for disse.

  4. Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for barneidretten.

  5. Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom årsmøtet ikke har valgt representanter.

  6. Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av Idrettstyret.

 3. Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer forlanger det.

 

§ 21   Kontrollutvalg

 1. Kontrollutvalget har følgende oppgaver:

 1. Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak.

 2. Ha særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.

 3. Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

 4. Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta regnskapsrevisjon, med mindre idrettslaget har engasjert en revisor. I så fall skal utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å utføre de reisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig.

 5. (utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks.)

2.    Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser som nødvendig for å utføre sine oppgaver.

 

§ 22   Valgkomitè

Valgkomitèen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av valgkomitè som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomitèen med mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomitèen og forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell for vervet.

 

§ 23   Grupper

 1. Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jf. § 16, pkt. 13.

 2. Dersom idrettslagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette grupper med gryppestyrer, gjelder følgende:

  1. Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer.

  2. Gruppestyret velges på årsmøtet.

  3. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomitèen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen.

  4. Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst èn ukes frist. Det årlige møtet skal behandle gruppens regnskap, og kan fremme innspill til hovedstyret o  blant annet idrettslagets regnskap, årsberetning, treningsavgift, budsjett og årsplan.

  5. Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.

  6. Gruppestyret fastesetter eventuell årslig treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt av årsmøtet.

 3. Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte forplikte idrettslaget uten fullmakt fra hovedstyret.

 

 

V.   ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 24   Lovendring

 1. Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og gjøre endringene kjent for idrettslagets medlemmer så snart de er vedtatt av styret.

 2. Øvrige lovendringer kan bare firetas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget etter å ha vært oppført på sakslisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endringer trer i kraft straks, med mindre årsmøtet vedtar noe annet. Dersom årsmøtet vedtar lovendringer, sendes protokollen til idrettskretsen. Ved eventuell motstrid mellom idrettslagets regelverk og NIFs regelverk, går NIFs regelverk foran. Idrettskretsen kan, som overordnet organisasjonsledd, pålegge nødvendige endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.

 3. Endringer i §24 og 25 kan ikke vedtas av idrettslaget selv med mindre endringene følger av NIF`s regelverk eller lovnorm.

 

§ 25   Oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør

 1. Forslag om oppløsning må først vedtas med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, det et etterfølgende årsmøte må avholdes minimum 3 måneder og maksimum 6 måneder senere. Dersom idrettslaget vedtar oppløsning ved enstemmighet, er idrettslaget oppløst uten påfølgende årsmøte. Idrettslaget skal skriftlig varsle idrettskrets og særforbund senest 14 dager før idrettslagets årsmøte behandler forslag om oppløsning.

 2. Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av idrettslaget. Vedtak om sammenslutning eller utmelding fra særforbund og/eller NIF treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 24.

 3. Ved utmelding tilfaller idrettslagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler. Ved oppløsning eller annet opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslag skal oppløses, skal sendes tilidrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken.

bottom of page